Reklamační řád

      Reklamační řád pro prodej paliv

1.Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá.Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník prodávajícího pořídí o reklamaci zápis.

2.Reklamace váhového množství paliva

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

3.Reklamace jakosti paliva 

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do 10 – ti pracovních dnů od převzetí dodávky. (Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již téměř veškeré palivo spálené. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním celé dodávky paliva

4.Reklamace na skryté vady

Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě do 6 – ti měsíců, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytými vadami se rozumí, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce, event. dehtuje. Tyto skryté vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

5.Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny . V případě jakostních reklamací a zjevných jakostních vad dodaného paliva, do 7 dnů od uplatnění reklamace V případě skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

6.Záruční doba

Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák. §619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro prodejnu pevných paliv LARA B+S s.r.o., provozovna Břežany.
Nevztahuje se na méně hodnotná paliva.